Výsledky dotazníkového šetření

26.03.2021 13:08

 

Na začátku října 2020 byl opět po pěti letech v naší knihovně zahájen průzkum spokojenosti uživatelů. Anonymní dotazník, který obsahoval celkem 11 otázek, byl vyvěšen na webu knihovny, odkaz na on-line vyplnění byl čtenářům odeslán e-mailem a byl rovněž k dispozici v tištěné podobě přímo v knihovně.

Bohužel provoz knihovny i průběh dotazníkového šetření byl od 19. října ovlivněn pandemií. Knihovna byla do 22. 11. uzavřena, potom se střídalo půjčování prostřednictvím výdejního okénka, s omezením pobytu v knihovně a celý leden byla knihovna zase uzavřena.

 

Přesto dotazník vyplnila cca 1/3 registrovaných čtenářů. Celkem se jednalo o 155 respondentů, z toho 47 čtenářů odevzdalo tištěnou formu dotazníku a 108 čtenářů vyplnilo dotazník on-line. Pro přehled uvádím, že v roce 2020 bylo registrováno celkem 449 čtenářů, z toho 140 dětí do 15 let.

 

Na otázky odpovídaly převážně ženy (89,5 %), muži (10,5 %). Téměř polovina odpovědí byla od pracujících čtenářů (42,9 %). Další velkou skupinou byli důchodci (37,7 %), dále odpovědělo 7,1 % studentů a 5,8 % dětí do 15 let.

 

Z výsledků vyplynulo, že většina čtenářů navštěvuje knihovnu 1 x za měsíc (47,7 %), dále 1 x za čtvrt roku (24,2 %), případně 1 x za 14 dní (19 %). Šest čtenářů dokonce navštěvuje knihovnu každý týden.

 

Informace o knihovně, nových knihách a akcích si čtenáři hledají na webu knihovny. Jednou za měsíc navštíví web 46,1% čtenářů, jednou za týden 14,5 % a jednou za 14 dní 12,5 %. Web knihovny bohužel nenavštěvuje 25 % čtenářů.

 

Otevírací doba knihovny vyhovuje 142 čtenářům, což je 92,2 % všech.

 

S nabídkou a výběrem knih (knižního fondu) je v naší knihovně spokojeno 89,5 % čtenářů, 7,8 % není ani spokojeno/ani nespokojeno, nicméně jeden čtenář je nespokojen.

 

Výsledky spokojenosti se službami, které knihovna poskytuje, měli respondenti ohodnotit známkou 1 - 5 stejně jako ve škole. Známkou 1 ohodnotilo výpůjční služby celkem 87,7 % čtenářů, meziknihovní výpůjční služby 70,3 %, přístup k internetu 65,2 %, informační služby 72,9 % a kulturní a vzdělávací akce 70,3 % všech respondentů.

 

S prostory a velikostí knihovny je 26,8 % respondentů velmi spokojeno, 62,1 % spokojeno, 9,8 % spíše nespokojeno a 2 čtenáři jsou velmi nespokojeni.

 

Pokud jde o otázku týkající se akcí, nejvíce žádaná je beseda s autorem 40,9 %, cestopisná beseda 32,1 %, tvořivá dílna 22,6 % a pouze 2 by uvítali besedu s ilustrátorem.

O pořádaných akcích knihovny se nadpoloviční většina (55,4 %) dozvídá z webu knihovny (registrovaným čtenářům, kteří sdělí svůj souhlas, jsou zasílány informační e-maily o akcích, nových knihách … ), 20,9 % z hlášení městského rozhlasu, 11,5 % z Facebooku a 8,1% přímo v knihovně.

Celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou ohodnotilo 73,4 % čtenářů jako výbornou, 22,1 % jako velmi dobrou, 3,9 % jako uspokojivou a jeden čtenář nedokázal posoudit.

 

 

V závěru dotazníku byla dána možnost čtenářům k doplnění jakékoliv připomínky či námětu, ke kterým připojuji své odpovědi:

 

Téma besedy: Jak vydat svou vlastní knihu

  • beseda na toto téma je již plánovaná

 

Více odborných vědeckých knih

  • jsou to specifická témata, není problém na žádost čtenáře vypůjčit (nejen odborné) knihy v rámci MVS (meziknihovní výpůjční služby) z KBBB v Uherském Hradišti, event. z kterékoliv knihovny regionu UH či v rámci celé ČR (za poplatek – poštovné)

 

Více besed a přednášek

  • jakmile to doba a finanční možnosti rozpočtu umožní

 

Uspořádat besedu s prof. Galuškou

  • beseda s panem doc. PhDr. Luďkem Galuškou v Hluku na tvrzi už byla, konkrétně 19.6. 2015, tématem besedy byl Hluk v době Velké Moravy
  • už uplynul nějaký čas, můžeme besedu samozřejmě zopakovat, event. domluvit besedu na jiné téma

 

Naučný kurz

  • nebylo bohužel upřesněno téma kurzu

 

Nápad: každé první pondělí v měsíci možnost vypůjčit 2 MVS knihy na 1 čtenáře z knihovny Zlín

  • čtenářka má možnost si kdykoliv požádat o MVS (viz. výše)

 

 

Děkuji všem čtenářům, kteří věnovali pár minut svého času vyplnění tohoto dotazníku. Dále děkuji čtenářům za povzbudivá slova v připomínkové části, a za to, že knihovně zachovávají přízeň a svými připomínkami a náměty pomáhají ke zkvalitnění služeb knihovny tak, aby byla blíže všem svým uživatelům.

 

Romana Jančová, knihovnice