KNIHOVNÍ ŘÁD

Městské knihovny v Hluku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.,

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1.  Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby:

              I. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

             II. informace z oblasti veřejné správy,

            III. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

            IV. přístup na internet

d) reprografické služby

e) propagační služby.

2.    Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

3.    Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: viz. příloha č. 1 KŘ

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

4.    Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

1.    Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.    Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.

3.    Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4.    Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1.    Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.    Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu
a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.    Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1.    Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.    Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny
a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.    Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází
a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

4.    Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5.    Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. zákon č. 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1.    Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2.    Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 

1.    Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)  kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)  které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

1.    Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.    Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (ústně, písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou).

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 

1.    Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím
a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2.    Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

1.    Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.    Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1.    Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.    Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

3.    Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.    Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.    Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).

6.    Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání
i náklady právního zastoupení.

7.    Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

1.    Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2.    Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena,
je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona).

3.    Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

4.    Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením
o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 

1.    Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.    O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.    Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.    Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

Čl. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.    Poplatek z prodlení:

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2.    Vymáhání nevrácených výpůjček:

a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3.    Ztráta průkazu uživatele:

a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

 

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

1.    Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.“).

2.    Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 V. Závěrečná ustanovení

1.    Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2.    Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3.    Ruší se Knihovní řád ze dne 30. prosince 2002.

4.    Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou, s platností od 1.6.2018 a byl schválen radou

       města dne 29. května 2018, usnesením RM 100/2018/23.

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

1.    Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Hluku.

2.    Poučení o ochraně osobních údajů.

3.    Provozní řád internetových stanic.

 

V Hluku dne 30.5.2018

 

Ing. Martin Křižan, v.r., razítko                                                             Romana Jančová, v.r., razítko

       starosta                                                                                            knihovnice

 

 

 

 

Příloha č. 1  Knihovního řádu Městské knihovny v Hluku

Ceník placených služeb a poplatků

 

 

 

Roční členský poplatek

 

děti

studenti

dospělí

důchodci

 

30,-- Kč

30,-- Kč

50,-- Kč

30,-- Kč

 

 

Vystavení čtenářského průkazu

 

první

náhradní

 

   0,-- Kč

 20,-- Kč

 

 

Upomínky

 

1. upomínka

2. upomínka

3. upomínka

doporučený upomínací dopis

pokus o smír

 

  15,-- Kč

  30,-- Kč

  50,-- Kč

  70,-- Kč

100,-- Kč

 

 

Rezervace knihy

 

 

   0,-- Kč

 

 

Zprostředkování

meziknihovní výpůjční služby

 

 

sazba dle poštovních tarifů

 

 

Tištěné výstupy z informačních databází

 

strana A4

obrázek

 

   2,-- Kč

   5,-- Kč

 

Použití počítače připojeného na internet

 

 

   0,-- Kč

 

 

Poškození dokumentu

 

 

10,-- - 50,-- Kč

 

 

Poškození čárového kódu

 

v knize nebo periodiku

 

10,-- Kč

 

 

Ztráta dokumentu

 

cena díla dle bodu IV/13

cena knihy

+ 50,-- Kč

 

 

 

 

 

Příloha č. 2  Knihovního řádu Městské knihovny v Hluku

Poučení o ochraně osobních údajů

 

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Město Hluk.

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

1/ Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.

2/ Nepovinné kontaktní údaje: e-mail, telefon, kontaktní adresa, údaj o tom, že čtenář je student, důchodce, držitel průkazu ZTP, ZTP/P.

3/ Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání.

4/ Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a minimálně 14 měsíců poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

 

Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu provozovatele.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi automatizovaného výpůjčního systému CLAVIUS. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti.

Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:

 

Městská knihovna Hluk, nám. Komenského 162, 687 25   Hluk, e-mail: mkhluk@cmail.cz

 

 

 

 

Příloha č. 3 Knihovního řádu Městské knihovny v Hluku

Provozní řád internetových stanic

 

 1. Internet je v knihovně zpřístupněn především jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům.
 2. Pro návštěvníky knihovny je přístup na internet umožněn vždy zdarma a to na dobu 30 minut (dle zájmu), není-li poté další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit o dalších 30 minut.
 3. Před zahájením činnosti se uživatelé prokazují pracovnici knihovny na příslušném pracovišti čtenářským průkazem nebo osobním dokladem.
 4. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.
 5. Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z Internetu.
 6. Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků zabezpečení počítače a ochrany dat.
 7. Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
 8. Přístup na internet je možné předem rezervovat (osobně či telefonicky). Rezervování in­ternetu je vázáno na určitou dobu, nedodržením pozbývá rezervace platnost.
 9. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 10.  Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 11. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpi­sy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke ko­merčním účelům.
 12. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat základní etické normy.
 13. Knihovna nenese žádnou odpovědnost za charakter, kvalitu, pravdivost a aktuálnost informací získaných z internetu ani za škody vzniklé jejich využitím.
 1. V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníky knihovny o pomoc a konzultaci.
 2. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.
 3. Přístup k WI-FI je umožněn všem čtenářům i návštěvníkům knihovny zdarma.
 4. Na tuto službu není právní nárok a knihovna neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu, ani za škody, které by mohly uživateli v důsledku těch okolností vzniknout.
 5. Zákaz konzumace potravin a nápojů u počítače.
 6. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen.